Ang Salita Foundation

ANG

WORD

OCTOBER 1912.


Copyright, 1912, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Paano mapoprotektahan ng isa ang kanyang sarili laban sa mga kasinungalingan o paninirang-puri ng iba?

Sa pamamagitan ng pagiging matapat sa pag-iisip, matapat sa pagsasalita, at sa kilos lamang. Kung ang isang tao ay mag-iisip ng walang kasinungalingan at totoo sa pagsasalita, ang kasinungalingan o paninirang-puri ay hindi maaaring mangibabaw laban sa kanya. Sa pananaw ng tila kawalan ng katarungan at walang tigil na paninirang-puri sa mundo, ang pahayag na ito ay hindi lilitaw na maipakita ng mga katotohanan. Gayunpaman, ito ay totoo. Walang nagnanais na mapanirang-puri; walang nagnanais na magsinungaling tungkol sa; ngunit ang karamihan sa mga tao ay nagsisinungaling at naninirang-puri sa iba. Marahil ang kasinungalingan ay maliit lamang, isang "puting kasinungalingan"; marahil ang paninirang-puri ay ginagawa lamang sa paraan ng tsismis, upang makagawa ng pag-uusap. Gayunpaman, ang pagsisinungaling ay isang kasinungalingan, gayunpaman maaaring may kulay o tinawag. Ang totoo, mahirap makahanap ng sinumang nag-iisip nang matapat, nagsasalita ng totoo at kumikilos nang makatarungan. Maaaring aminin ng isang tao ang pahayag na ito sa pangkalahatan ay totoo sa iba, ngunit malamang na tanggihan niya ito kung nalalapat ito sa kanya. Ang kanyang pagtanggi, gayunpaman, nagpapatunay sa pahayag na totoo sa kanyang kaso, at siya ang kanyang sariling biktima. Ang unibersal na ugali ng pag-iyak laban sa mga kasinungalingan at pagtuligsa ng paninirang-puri sa pangkalahatan, ngunit hindi binabawasan ang aming mga kontribusyon sa supply, sanhi at pinapanatili ang napakaraming iba't-ibang at stock ng kalakal sa aktibong sirkulasyon, at nagiging sanhi ng mga may kinalaman sa supply sa maging madaling kapitan o nasugatan ng kasinungalingan at paninirang-puri.

Ang isang kasinungalingan ay nasa moral na mundo kung ano ang pagpatay sa pisikal na mundo. Ang sumusubok na pagpatay ay papatayin ang pisikal na katawan. Ang isa na nagsisinungaling tungkol sa isa pang pinsala o pagtatangka upang sirain ang katangian ng iba pa. Kung ang mamamatay-tao ay walang makitang pasukan para sa kanyang sandata ng pisikal na katawan ng biktima, hindi siya magtagumpay sa kanyang pagtatangka sa pagpatay, at malamang na kapag nahuli ay magdurusa siya sa parusa ng kanyang pagkilos. Upang maiwasan ang pagpasok sa kanyang katawan ng armas ng mamamatay-tao, dapat na protektahan ng inilaang biktima ang kanyang sarili ng isang amerikana na nakasuot ng sandata o ilang bagay na tumutol sa pag-atake. Ang mamamatay sa moral na mundo ay gumagamit ng isang kasinungalingan, kasinungalingan, paninirang-puri, bilang kanyang sandata. Sa mga ito ay inaatake niya ang katangian ng kanyang inilaan na biktima. Upang maprotektahan ang kanyang sarili laban sa mga armas ng pumatay, ang inilaang biktima ay dapat magkaroon ng sandata tungkol sa kanya. Ang katapatan sa pag-iisip, pagiging totoo sa pagsasalita, at katarungan na kumikilos, ay bubuo tungkol sa kanya ng isang sandata na hindi masasalakay sa mga pag-atake. Ang nakasuot na sandata na ito ay hindi nakikita, ngunit hindi rin nakikita ang kasinungalingan o paninirang-puri, ni nakikita ang pagkatao. Kahit na hindi nakikita, ang mga bagay na ito ay mas totoo kaysa sa isang pistol, kutsilyo, o nakasuot ng bakal. Ang isang kasinungalingan o paninirang-puri ay hindi makakaapekto sa pagkatao ng isang nababantayan sa pamamagitan ng katapatan at pagiging totoo, sapagkat ang pagiging totoo at katapatan ay mga permanenteng birtud; ang mga kasinungalingan at paninirang-puri ay ang kanilang mga magkasalungat, at mga bisyo na hindi pamantayan. Ang isang kasinungalingan ay hindi maaaring mananaig laban sa isang katotohanan. Ang naninirang-puri ay hindi maaaring manalo laban sa katapatan. Ngunit kung sa halip na maging matapat sa kanyang pag-iisip ang isang tao ay nag-iisip ng kasinungalingan at nagsasalita ng hindi totoo, ang kanyang pag-iisip at pananalita ay ginagawang mahina ang kanyang pagkatao at negatibo sa positibong kasinungalingan o paninirang-puri sa kanya. Kung, gayunpaman, ang kanyang pagkatao ay protektado ng isang sandata na gawa sa kanyang katapatan sa pag-iisip at pagiging totoo sa pananalita, kung gayon ang sandata na naglalayong sa kanya ay makakabawi sa isang taong naghagis sa kanila at kung sino mismo ang magdurusa ng mga kahihinatnan ng kanyang sariling gawa. Ganito ang batas sa mundo ng moralidad. Siya na puminsala sa pagkatao ng ibang tao sa pamamagitan ng kasinungalingan at paninirang-puri ay magkakaroon din ng pagdadahilan ng iba, kahit na ang parusa ay maaaring ipagpaliban. Ito ay mas mahusay para sa isang nakamamatay na hangarin sa isa na agad na mabawi sa kanya at mula sa sandata ng katapatan at pagiging totoo ng kanyang inilaan na biktima, dahil mas malamang na makita niya at makikita nang mas maaga ang pagkawalang-saysay ng maling pag-iisip at pagkilos, at kalooban ang mas maaga natutong hindi magsinungaling, hindi gumawa ng mali dahil hindi siya maaaring gumawa ng mali nang walang pinsala sa kanyang sarili. Matapos niyang malaman na hindi siya dapat gumawa ng mali kung maiiwasan niya ang parusa ng mali, malapit na siyang matutong gumawa ng tama sapagkat ito ay tama at pinakamahusay.

Ang maliliit na "puting kasinungalingan" at walang ginagawa na paninirang-puri ay hindi ang maliit na hindi nakakapinsalang mga bagay na kung saan ay tila hindi sa mga malalakas na mata. Sila ang mga buto ng pagpatay at iba pang mga krimen, kahit na maraming oras ay maaaring mamagitan sa pagitan ng pagtatanim ng mga buto at pag-aani ng bunga.

Kapag nagsasabi ang isang kasinungalingan na hindi natuklasan, siguradong sasabihin niya sa iba, at isa pa, hanggang sa siya ay nalaman; at siya ay naging isang matigas na sinungaling, nakumpirma sa ugali. Kapag nagsinungaling ang isa, walang tigil siyang nagsasabi ng isa pang kasinungalingan na itago ang una, at isang pangatlong upang itago ang dalawa, at iba pa hanggang ang kanyang mga kasinungalingan ay magkakasalungat sa bawat isa at tumayo bilang mga matatag na saksi laban sa kanya. Ang mas matagumpay na siya sa una ay ang pagdaragdag sa bilang ng kanyang mga kasinungalingan, ang higit na nasasaktan at madurog kapag siya ay ang mga anak na iniisip niya ay pinatawag upang magpatotoo laban sa kanya. Ang isang nagpoprotekta sa kanyang sarili sa pamamagitan ng katapatan, katotohanan, hustisya, sa kanyang pag-iisip at pananalita at kilos, ay hindi lamang maprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga pag-atake ng kasinungalingan at paninirang-puri; magtuturo siya kung paano hindi sasalakay sa kanya ang mga sasalakay sa kanya at kung paano nila pinoprotektahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang hindi kilalang armado. Siya ay magiging isang tunay na philanthropist dahil sa lakas ng moral na pinasigla ng iba na umunlad. Siya ay magiging isang tunay na repormador, sa pamamagitan ng pagtatatag ng katapatan, katotohanan at hustisya sa pag-iisip at pagsasalita. Kaya sa pagtigil sa krimen, ang mga bahay ng pagwawasto ay mawawala at mawawalan ng mga bilangguan, at sa aktibong kaisipan, ang tao ay magkakaroon ng kaligayahan at malalaman kung ano ang kalayaan.

Kaibigan [HW Percival]