Ang Salita Foundation

ANG

WORD

OKTUBER, 1913.


Copyright, 1913, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Ano ang makatwirang paliwanag ng doktrina ng pagbabayad-sala, at paano ito makikipagkasundo sa batas ng karma?

Kung ang pagbabayad-sala ay kinuha nang literal, at ang mga dahilan na sinabi na gumawa ng pagbabayad-sala ay dapat isaalang-alang nang literal, walang makatwirang paliwanag sa doktrina; walang paliwanag na maaaring maging makatuwiran. Ang doktrina ay hindi makatuwiran. Ilang mga bagay sa kasaysayan ay napakapangit sa kawalang-kilos, kaya walang kabuluhan sa paggamot, napakapangit sa pangangatuwiran at perpekto ng hustisya, bilang doktrina ng pagbabayad-sala. Ang doktrina ay:

Ang nag-iisang Diyos, na umiiral sa sarili sa lahat ng oras, nilikha ang langit at ang mundo at lahat ng bagay. Nilikha ng Diyos ang tao sa kawalang-kasalanan at kamangmangan, at inilagay siya sa isang hardin ng kasiyahan upang tuksuhin; at nilikha ng Diyos ang kanyang tukso; at sinabi ng Diyos sa tao na kung sumuko siya sa tukso ay tiyak na mamamatay siya; at ang Diyos ay gumawa ng asawa para kay Adan at kumain sila ng prutas na ipinagbawal sa kanila ng Diyos na kumain, sapagkat naniniwala sila na ito ay mabuting pagkain at gagawa silang matalino. Pagkatapos isinumpa ng Diyos ang mundo, at isinumpa sina Adan at Eva at pinalayas sila sa halamanan, at isinumpa ang mga bata na dapat nilang ilabas. At isang sumpa sa kalungkutan at pagdurusa at kamatayan ay nasa lahat ng hinaharap na sangkatauhan dahil sa pagkain nina Adan at Eva ng prutas na ipinagbawal sa kanila ng Diyos na kumain. Hindi maaaring pukawin ng Diyos o puksain ang kanyang sumpa hanggang, tulad ng sinabi, "ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak," si Jesus, bilang isang sakripisyo ng dugo upang matanggal ang sumpa. Tinanggap ng Diyos si Jesus bilang pagbabayad-sala para sa maling paggawa ng sangkatauhan sa kondisyon na "ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi mapahamak," at sa pangako na sa ganoong paniniwala sila ay "magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Dahil sa sumpa ng Diyos, ang bawat kaluluwa na ginawa niya para sa bawat katawan na ipinanganak sa mundo ay napapahamak, at ang bawat kaluluwa na ginagawa niya ay mapapahamak, upang magdusa sa mundo; at, pagkatapos ng kamatayan ng katawan ang kaluluwa ay napapahamak sa impyerno, kung saan hindi ito mamamatay, ngunit dapat magdusa ng mga pagdurusa nang walang katapusan, maliban kung ang kaluluwa na ito bago ang kamatayan ay naniniwala na siya ay isang makasalanan, at naniniwala na si Jesus ay dumating upang iligtas ito mula sa mga kasalanan nito ; na ang dugo na sinabi ni Jesus na ibuhos sa krus ay ang halagang tinatanggap ng Diyos sa kanyang nag-iisang anak, bilang pagbabayad-sala para sa kasalanan at pagtubos ng kaluluwa, at pagkatapos ang kaluluwa ay tatanggapin pagkatapos ng kamatayan sa langit.

Sa mga tao na pinalaki sa ilalim ng mabubuting dating impluwensya ng kanilang simbahan, at lalo na kung hindi sila pamilyar sa mga likas na batas ng agham, ang kanilang pagiging pamilyar sa mga pahayag na ito ay magsalin sa hindi likas na katangian ng mga ito at maiiwasan ang mga ito na tila kakaiba. Kapag sinuri sa ilaw ng kadahilanan, nakikita sila sa kanilang kahubaran na nakatago, at hindi lahat ng banta ng apoy ng impiyerno ay maaaring mapigilan ang isa kaya nakikita mula sa pagtanggi sa naturang doktrina. Ngunit ang taong tumatanggi sa doktrina ay hindi dapat tanggihan ang Diyos. Hindi responsable ang Diyos sa doktrina.

Ang literal na doktrina ng pagbabayad-sala ay hindi maaaring magkasundo sa batas ng karma, sapagkat kung gayon ang pagbabayad-sala ay isa sa mga pinaka-hindi makatarungan at hindi makatwirang mga pangyayari na naitala, samantalang ang karma ay ang batas ng pagpapatakbo ng katarungan. Kung ang pagbabayad-sala ay isang gawa ng banal na hustisya, kung gayon ang banal na hustisya ay magiging isang maling kamalian at mas hindi makatarungan kaysa sa alinman sa mga labag sa batas na gawa ng isang mortal. Nasaan ang isang ama na bibigyan ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na inuusig at ipako sa krus, pinatay, sa pamamagitan ng maraming mga manikins na ginawa ng kanyang sarili, at sino, dahil sa hindi niya alam kung paano gagawa sila ng aksyon alinsunod sa kanyang kasiyahan, ay binibigkas sumpa ng pagkawasak sa kanila; pagkatapos ay nagsisi ang kanyang sarili sa kanyang sumpa at pumayag na patawarin sila kung maniniwala silang pinatawad niya sila, at na ang kamatayan at pagbubuhos ng dugo ng kanyang anak ay nagpatawad sa kanila sa kanilang mga gawa.

Imposibleng isipin ang gayong landas ng pagkilos bilang banal. Walang sinuman ang makapaniwala na ito ay tao. Ang bawat mahilig sa patas na pag-play at hustisya ay maawa sa mga manikins, makaramdam ng pakikiramay at pagkakaibigan para sa anak na lalaki, at hihingi ng parusa sa ama. Ang isang mahilig sa katarungan ay maiinis sa paniwala na ang mga manikins ay dapat humingi ng kapatawaran sa kanilang tagagawa. Hihilingin niya na ang tagagawa ay dapat humingi ng kapatawaran sa kanila para sa paggawa ng mga ito ng mga manikins, at iginiit na ang tagagawa ay dapat tumigil at ituwid ang kanyang maraming mga blunders at gawing mabuti ang lahat ng mga pagkakamali na nagawa niya; na dapat niyang alisin ang lahat ng kalungkutan at pagdurusa na kanyang dinala sa mundo at kung saan inangkin niya na mayroon siyang paunang kaalaman, o kung hindi, na dapat niyang ibigay ang kanyang mga manikins, hindi lamang ang pangangatuwiran na sapat upang tanong sa katarungan ng kanyang mga utos, ngunit may sapat na katalinuhan upang maipakita sa kanila ang ilang katarungan sa kanyang nagawa, upang makamit nila ang kanilang mga lugar sa mundo at magpatuloy sa kusang paggawa ng gawain na itinalaga sa kanila, sa halip na maging alipin, ang ilan sa kanila ay lumilitaw na nasisiyahan sa hindi natagpuang luho at mga kasiyahan, posisyon at pakinabang na maaaring ibigay ng kayamanan at pag-aanak, habang ang iba ay hinihimok sa buhay ng gutom, kalungkutan, pagdurusa at sakit.

Sa kabilang banda, walang egotism o kultura ang isang sapat na garantiya para sabihin ng isang tao: ang tao ay ang paggawa ng ebolusyon; ebolusyon ay ang pagkilos o ang resulta ng pagkilos ng bulag na puwersa at bulag na bagay; ang kamatayan ay nagtatapos sa lahat; walang impiyerno; walang tagapagligtas; walang Diyos; walang hustisya sa sansinukob.

Mas makatwirang sabihin: mayroong hustisya sa uniberso; sapagkat ang hustisya ay tamang pagkilos ng batas, at ang uniberso ay dapat patakbuhin ng batas. Kung ang batas ay kinakailangan para sa pagpapatakbo ng isang shop ng makina upang maiwasan ito sa pagbasag, ang batas ay hindi kinakailangan para sa pagpapatakbo ng makinarya ng uniberso. Walang institusyong maaaring isagawa nang walang gabay o isang pinagsama-samang katalinuhan. Kailangang may sapat na katalinuhan sa uniberso upang gabayan ang mga operasyon nito.

Kailangang mayroong ilang katotohanan sa paniniwala sa pagbabayad-sala, na nabuhay at natagpuan ang pagbati sa mga puso ng mga tao sa halos dalawang libong taon, at ngayon ay milyon-milyong mga tagasuporta. Ang doktrina ng pagbabayad-sala ay batay sa isa sa mga pangunahing pangunahing katotohanan ng ebolusyon ng tao. Ang katotohanang ito ay na-war at pinilipit ng mga hindi pinag-aralan at hindi nabuong mga kaisipan, mga isip na hindi sapat na may sapat na gulang upang maisip ito. Inalagaan ito ng pagiging makasarili, sa ilalim ng mga impluwensya ng kalupitan at pagpatay, at lumaki sa kasalukuyan nitong anyo sa pamamagitan ng madilim na panahon ng kamangmangan. Ito ay mas mababa sa limampung taon mula nang simulang tanungin ng mga tao ang doktrina ng pagbabayad-sala. Nabuhay ang doktrina at mabubuhay dahil may ilang katotohanan sa ideya ng personal na kaugnayan ng tao sa kanyang Diyos, at dahil sa ideya ng pagsasakripisyo sa sarili para sa ikabubuti ng iba. Nagsisimula na ngayong isipin ng mga tao ang tungkol sa dalawang ideyang ito. Ang personal na kaugnayan ng tao sa kanyang Diyos, at pagsasakripisyo sa sarili para sa iba, ay ang dalawang katotohanan sa doktrina ng pagbabayad-sala.

Ang tao ay ang pangkalahatang term na ginamit upang italaga ang samahan ng tao na may maraming mga prinsipyo at natures nito. Ayon sa pananaw na Kristiyano, ang tao ay tatlong beses na nilalang, ng espiritu, kaluluwa at katawan.

Ang katawan ay ginawa mula sa mga elemento ng lupa, at pisikal. Ang kaluluwa ay ang form sa o kung saan ang pisikal na bagay ay hinuhubog, at kung saan ang mga pandama. Ito ay sikolohikal. Ang espiritu ay ang unibersal na buhay na pumapasok sa at ginagawang buhay ang kaluluwa at katawan. Ito ay tinatawag na ispiritwal. Ang espiritu, kaluluwa at katawan ay bumubuo sa likas na tao, ang taong namatay. Sa kamatayan, ang espiritu o buhay ng tao ay bumalik sa pangkalahatang buhay; ang pisikal na katawan, na laging napapailalim sa kamatayan at pagkabulok, ay bumalik sa pamamagitan ng pagkabagsak sa mga pisikal na elemento na kung saan ito ay binubuo; at, ang kaluluwa, o anyo ng pisikal, tulad ng anino, ay nawawala sa pagwawasak ng katawan at hinihigop ng mga elemento ng astral at sikolohikal na mundo kung saan ito nanggaling.

Ayon sa doktrinang Kristiyano, ang Diyos ay isang trinidad sa Unity; tatlong tao o sanaysay sa isang pagkakaisa ng sangkap. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Ama ang lumikha; Ang Diyos na Anak ang Tagapagligtas; Ang Banal na Espiritu ang mang-aaliw; ang tatlong ito ay nabubuhay sa isang banal na pagkatao.

Ang Diyos ay pag-iisip, umiiral sa sarili, bago ang mundo at mga pasimula nito. Ang Diyos, ang isip, ay nagpapakita ng kalikasan at bilang pagka-diyos. Ang kaisipan na kumikilos sa pamamagitan ng kalikasan ay lumilikha ng katawan, anyo at buhay ng tao. Ito ang likas na tao na napapailalim sa kamatayan at kung sino ang dapat mamatay, maliban kung naitaas sa itaas ng kamatayan sa pamamagitan ng banal na panghihimasok sa estado ng kawalang-kamatayan.

Ang isip ("Diyos na ama," "ang ama sa langit") ay ang mas mataas na pag-iisip; na nagpapadala ng isang bahagi ng kanyang sarili, isang sinag ("ang Tagapagligtas," o, "Diyos na Anak"), ang mas mababang pag-iisip, upang makapasok at manirahan sa tao ng tao sa loob ng isang panahon; pagkatapos ng panahong iyon, ang mas mababang pag-iisip, o sinag mula sa mas mataas, ay umalis sa mortal upang bumalik sa kanyang ama, ngunit pinapadala sa lugar nito ang isa pang isip ("ang Espiritu Santo," o, "ang Mang-aaliw," o "Tagataguyod"), isang katulong o guro, upang tulungan ang isang natanggap o tinanggap ang nagkatawang isip bilang tagapagligtas nito, upang maisakatuparan ang misyon nito, ang gawain kung saan ito nagkatawang-tao. Ang pagkakatawang-tao ng isang bahagi ng pag-iisip ng Diyos, na tinawag na tunay na anak ng diyos, ay at o maaaring maging tagapagtubos ng taong mortal mula sa kasalanan, at ang kanyang tagapagligtas mula sa kamatayan. Ang taong may-kamatayan, ang tao na laman, kung saan ito nanggaling o maaaring dumating, ay maaaring, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pagka-diyos sa loob niya, alamin kung paano magbago at maaaring magbago mula sa kanyang likas at mortal na kalagayan sa banal at walang kamatayang estado. Kung, subalit, hindi dapat ipagpatuloy ng tao ang ebolusyon mula sa mortal hanggang sa walang kamatayan, dapat siyang manatiling sumasailalim sa mga batas ng mortalidad at dapat mamatay.

Ang mga tao sa mundo ay hindi nagmula sa isang mortal na lalaki at isang mortal na babae. Ang bawat tao na may buhay sa mundo na tao ay tinawag na tao sa pamamagitan ng maraming mga diyos. Para sa bawat tao ay may diyos, isang isip. Ang bawat katawan ng tao sa mundo ay sa mundo sa unang pagkakataon, ngunit ang mga kaisipan na kumikilos, kasama, o sa, ang mga tao sa mundo ay hindi ganoong kumikilos ngayon sa unang pagkakataon. Ang isipan ay kumilos na katulad ng ibang mga katawan ng tao sa kanilang mga nakaraang panahon. Kung hindi matagumpay sa paglutas at pag-perpekto ng misteryo ng pagkakatawang-tao at pagbabayad-sala habang kumikilos o o sa kasalukuyang katawan ng tao, ang katawan at porma (kaluluwa, psyche) ay mamamatay, at ang pag-iisip na konektado dito ay magkakaroon ng pagkakatawang muli at muli hanggang sa sapat na maliwanagan, hanggang sa ang pagbabayad-sala o sa isang-ment ay magawa.

Ang pag-iisip na nagkatawang-tao sa sinumang tao ay anak ng Diyos, darating upang iligtas ang taong iyon mula sa kamatayan, kung ang personal na tao ay magkakaroon ng pananalig sa pagiging epektibo ng kanyang tagapagligtas upang madaig ang kamatayan sa pamamagitan ng pagsunod sa Salita, na inililigtas ng isang tagapagligtas, ang nagkatawang isip, ; at ang pagtuturo ay naiparating sa antas ayon sa pananampalataya ng personal na tao sa kanya. Kung tatanggapin ng tao ang pag-iisip na nagkatawang-tao bilang kanyang tagapagligtas at sumusunod sa mga tagubilin na natanggap niya pagkatapos, linisin niya ang kanyang katawan mula sa mga impurities, titigil sa maling pagkilos (pagkakasala) sa pamamagitan ng tamang pagkilos (katuwiran) at panatilihing buhay ang kanyang mortal na katawan hanggang sa matubos niya ang kanyang kaluluwa, ang psyche, ang anyo ng kanyang pisikal na katawan, mula sa kamatayan, at ginawa itong walang kamatayan. Ang kursong ito ng pagkilos ng pagsasanay ng tao ng tao at ang pagbabago nito sa walang kamatayan ay ang pagpapako sa krus. Ang kaisipan ay ipinako sa krus ng laman nito; ngunit sa pamamagitan ng pagpapako sa kamatayan ang mortal, napapailalim sa kamatayan, nagtagumpay sa kamatayan at nakakakuha ng walang kamatayang buhay. Pagkatapos ang tao ay nakasuot ng imortalidad at binuhay sa mundo ng mga imortalidad. Ang anak ng diyos, ang pagkakatawang-tao ay natapos ang kanyang misyon; nagawa niya ang gawain na tungkulin niyang gawin, upang siya ay makabalik sa kanyang ama sa langit, ang mas mataas na kaisipan, kung kanino siya naging isa. Kung, gayunpaman, ang tao na tumanggap ng pag-iisip na nagkatawang-tao bilang kanyang tagapagligtas, ngunit na ang pananampalataya o kaalaman ay hindi sapat na sapat upang sundin ang turo na natanggap, pagkatapos ay ang pagkakatawang-tao pa rin ay ipinako sa krus, ngunit ito ay pagpapako sa pamamagitan ng kawalan ng paniniwala at pag-aalinlangan ng mortal. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpapako sa krus na ang isip ay tumitiis sa o sa krus ng laman. Para sa tao, ang kurso ay: Ang katawan ay namatay. Ang pag-iisip ng pag-iisip sa impyerno, ay ang paghihiwalay ng kaisipang iyon mula sa kanyang katawang-laman at katawang hangarin sa panahon ng isang pagkamatay pagkatapos. Ang bumangon mula sa mga patay, ay ang paghihiwalay mula sa mga nais. Ang pag-akyat sa langit kung saan siya ay "hinuhusgahan ang mabilis at patay," ay sinusundan ng pagtukoy kung ano ang magiging mga kondisyon ng mortal na katawan at psyche, na lilikha para sa kanyang susunod na paglusong sa mundo, na may layunin na maisagawa ang paliwanag at pagbabayad-sala.

Para sa taong naligtas, na ang pag-iisip ng pagkakatawang-tao ay gumagawa ng walang kamatayan, ang buong buhay ni Jesus ay dapat na dumaan habang nabubuhay pa sa pisikal na katawan sa pisikal na mundo. Ang kamatayan ay dapat na pagtagumpayan bago mamatay ang katawan; ang paglusong sa impyerno ay dapat bago, hindi pagkatapos, kamatayan ng katawan; ang pag-akyat sa langit ay dapat makamit habang ang pisikal na katawan ay buhay. Ang lahat ng ito ay dapat gawin nang may sinasadya, kusang-loob, at may kaalaman. Kung hindi ito, at ang tao ay may paniniwala lamang sa kanyang nagkatawang isip bilang tagapagligtas, at kung, bagaman nauunawaan kung paano ngunit hindi makakamit ang walang kamatayang buhay bago mamatay, namatay siya, pagkatapos ay sa susunod na oras para sa paglusong sa kapaligiran ng mundo at sa tao ng mortal na tao, ang isip ay hindi papasok sa anyo ng tao na tinawag niya, ngunit ang isip ay kumikilos bilang tagapag-aliw (ang Espiritu Santo), na nangangasiwa sa kaluluwa ng tao at isang kapalit ng anak ng diyos , o isip, na nagkatawang-tao sa naunang buhay o buhay. Gumaganap ito dahil sa nakaraang pagtanggap ng pag-iisip ng tao bilang anak ng Diyos. Ito ang nagbibigay-aliw sa paligid niya na nagbibigay ng inspirasyon, nagpapayo, nagbibigay ng tagubilin, upang, kung ang tao ay nais, maaari niyang isakatuparan ang gawain para sa imortalidad na naiwan sa nakaraang buhay, maikli sa kamatayan.

Ang mga tao na hindi magbabalik sa isip para sa ilaw, ay dapat manatili sa kadiliman at sumunod sa mga batas ng mortalidad. Nagdurusa sila ng kamatayan, at ang kaisipan na konektado sa kanila ay dapat dumaan sa impiyerno habang buhay, at sa panahon ng paghihiwalay nito mula sa koneksyon sa mundo pagkatapos ng kamatayan, at dapat itong magpatuloy sa mga edad, hanggang sa ito ay handa at magagawang makita ang ilaw, upang itaas ang mortal sa kawalang-kamatayan at maging isa sa pinagmulan ng magulang nito, ang ama nito sa langit, na hindi makuntento hanggang sa bigyan ng kaalaman ang kaalaman, at ang kadiliman ay nabago sa ilaw. Ang prosesong ito ay ipinaliwanag sa ang Editorial Living Forever, Vol. 16, Nos. 1-2, at sa Mga sandali kasama ang mga Kaibigan sa The Word, Vol. 4, pahina 189, at Tomo 8, pahina 190.

Sa pag-unawa na ito ng doktrina ng pagbabayad-sala ay maaaring makita ng kung ano ang ibig sabihin ng "at minamahal ng diyos sa mundo na ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang naniniwala sa kanya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sa pag-unawa na ito, ang doktrina ng pagbabayad-sala ay pinagkasundo sa batas ng hindi nagpapatuloy na walang hanggan na walang hanggan at walang hanggan na hustisya, ang batas ng karma. Ipapaliwanag nito ang personal na kaugnayan ng tao sa kanyang diyos.

Ang iba pang katotohanan, ang ideya ng pagsasakripisyo sa sarili para sa ikabubuti ng iba, ay nangangahulugang pagkatapos na matagpuan ng tao at sundin ang kanyang pag-iisip, ang kanyang ilaw, kanyang tagapagligtas, at nagtagumpay ang kamatayan at nakakuha ng walang kamatayang buhay at alam ang kanyang sarili na walang kamatayan, gagawin niya hindi tinatanggap ang mga kagalakan ng langit na natamo niya, para sa kanyang sarili lamang, ngunit, sa halip na nasiyahan sa kanyang tagumpay sa kamatayan, at tinatamasa ang nag-iisa na mga bunga ng kanyang mga paghihirap, ay nagpasiya na ibigay ang kanyang mga serbisyo sa sangkatauhan upang mapawi ang kanilang mga kalungkutan at pagdurusa. at tulungan sila hanggang sa paghahanap ng pagka-diyos sa loob, at sa pagkamit ng apotheosis na naabot niya. Ito ang sakripisyo ng indibidwal na sarili sa unibersal na Sarili, ng indibidwal na kaisipan sa unibersal na Pag-iisip. Ito ang indibidwal na diyos na maging isa sa unibersal na Diyos. Nakikita at naramdaman at nakikilala niya ang kanyang sarili sa bawat buhay na kaluluwa ng tao, at bawat kaluluwa na nasa kanya. Ito ang prinsipyo ng I-am-Ikaw at Ikaw-art-I. Sa estado na ito ay natanto ang pagiging ama ng Diyos, ang kapatiran ng tao, ang misteryo ng pagkakatawang-tao, ang pagkakaisa at pagkakaisa ng lahat ng mga bagay, at ang buong kabuluhan ng Isa.

Kaibigan [HW Percival]