Ang Salita Foundation

ANG

WORD

SEPTEMBER, 1915.


Copyright, 1915, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Ano ang nag-uudyok sa atin na maging proselytize para sa ating mga opinyon? Sa anu-anong antas tayo pinapayagan na salungatin ang ating mga opinyon sa mga iba?

Ang opinyon ay bunga ng pag-iisip. Ang opinyon ay pananaw na pinanghahawakan sa pagitan lamang ng paniniwala at kaalaman tungkol sa mga paksa o bagay. Ang isang taong may opinyon tungkol sa isang bagay, ay nakikilala sa mga may kaalaman o isang paniniwala lamang tungkol sa paksa. May opinyon ang isa dahil naisip niya ang paksa. Maaaring tama o mali ang kanyang opinyon. Kung ito ay tama o hindi ay depende sa kanyang premises at paraan ng pangangatwiran. Kung ang kanyang pangangatwiran ay walang pagkiling, ang kanyang mga opinyon ay kadalasang tama, at, kahit na nagsimula siya sa maling premise, patutunayan niyang mali ang mga ito sa takbo ng kanyang mga pangangatwiran. Kung, gayunpaman, pinahihintulutan niya ang pagkiling na makagambala sa kanyang pangangatwiran, o ibinatay ang kanyang mga lugar sa mga pagkiling, ang opinyon na kanyang nabuo ay kadalasang mali.

Ang mga opinyon na nabuo ng isang tao ay kumakatawan sa kanya ng katotohanan. Maaaring mali siya, subalit naniniwala siyang tama sila. Sa kawalan ng kaalaman, ang isang tao ay tatayo o mahuhulog sa kanyang mga opinyon. Kapag ang kanyang mga opinyon ay nagmamalasakit sa relihiyon o sa ilang mga perpekto, naniniwala siya na dapat siyang manindigan para sa kanila at naramdaman ang isang hinihimok na kunin ang iba na tanggapin ang kanyang mga opinyon. Saka nagmula ang kanyang pananalig.

Ang nag-uudyok sa atin na mag-proselytize para sa ating mga opinyon ay ang pananampalataya o kaalaman kung saan nakasalalay ang ating mga opinyon. Maaari din tayong mahikayat ng pagnanais na ang iba ay makinabang mula sa itinuturing nating mabuti. Kung sa pinagbabatayan ng kaalaman ng isang tao at ang pagnanais na gumawa ng mabuti ay idinagdag ang mga personal na pagsasaalang-alang, ang mga pagsisikap na palitan ang iba sa sariling mga opinyon ay maaaring bumuo ng panatisismo, at, sa halip na mabuti, pinsala ang gagawin. Ang katwiran at mabuting kalooban ay dapat na maging gabay natin sa proselytizing para sa ating mga opinyon. Dahilan at kabutihang-loob ay nagpapahintulot sa amin na ipakita ang aming mga opinyon sa argumento, ngunit ipagbawal sa amin na subukang pilitin ang iba na tanggapin ang mga ito. Dahilan at mabuting kalooban ay nagbabawal sa amin na igiit na ang iba ay dapat tanggapin at magbalik-loob sa aming mga opinyon, at ginagawa nila kaming matatag at tapat sa pagsuporta sa kung ano ang sa tingin namin ay alam namin.

Kaibigan [HW Percival]